Tìm hiểu Relationships cơ bản trong Laravel

Trong Laravel, Relationships được sử dụng để thiết lập các quan hệ giữa các bảng trong cơ sở dữ liệu. Các quan hệ này có thể được sử dụng để truy vấn và lấy dữ liệu từ nhiều bảng cùng lúc. Laravel hỗ trợ nhiều loại quan hệ, bao gồm:

 1. One-to-One Relationships (Quan hệ một một): Đây là quan hệ giữa hai bảng, mỗi bản ghi trong bảng này chỉ có một bản ghi tương ứng trong bảng kia. Ví dụ: một người dùng chỉ có một hồ sơ.
 2. One-to-Many Relationships (Quan hệ một nhiều): Đây là quan hệ giữa hai bảng, mỗi bản ghi trong bảng này có thể có nhiều bản ghi tương ứng trong bảng kia. Ví dụ: một người dùng có nhiều bài đăng.
 3. Many-to-Many Relationships (Quan hệ nhiều nhiều): Đây là quan hệ giữa hai bảng, mỗi bản ghi trong bảng này có thể tương ứng với nhiều bản ghi trong bảng kia và ngược lại. Ví dụ: một sản phẩm có thể thuộc về nhiều danh mục và một danh mục có thể chứa nhiều sản phẩm.

Để sử dụng Relationships trong Laravel, trước tiên bạn cần định nghĩa các Model tương ứng với các bảng trong cơ sở dữ liệu. Sau đó, bạn có thể sử dụng các phương thức được cung cấp bởi Laravel để thiết lập và sử dụng các quan hệ giữa các Model.

Ví dụ, để thiết lập một quan hệ One-to-Many giữa Model User và Model Post, bạn có thể sử dụng phương thức hasMany() trong Model User như sau:

PHP
class User extends Model
{
  public function posts()
  {
    return $this->hasMany(Post::class);
  }
}

Sau đó, bạn có thể truy vấn tất cả các bài đăng của một người dùng bằng cách sử dụng quan hệ này như sau:

PHP
$user = User::find(1);
$posts = $user->posts;

Để sử dụng quan hệ Many-to-Many giữa hai Model, bạn cần tạo ra một bảng trung gian để lưu trữ các cặp khóa ngoại của hai bảng này. Sau đó, trong Model tương ứng với mỗi bảng, bạn có thể sử dụng phương thức belongsToMany() để thiết lập quan hệ và truy vấn các bản ghi tương ứng.

Ví dụ, để thiết lập một quan hệ Many-to-Many giữa Model User và Model Role thông qua bảng trung gian role_user, bạn có thể sử dụng phương thức belongsToMany() như sau:

PHP
class User extends Model
{
  public function roles()
  {
    return $this->belongsToMany(Role::class, 'role_user');
  }
}
PHP
class Role extends Model
{
  public function users()
  {
    return $this->belongsToMany(User::class, 'role_user');
  }
}

Sau đó, bạn có thể truy vấn tất cả các vai trò của một người dùng như sau:

PHP
$user = User::find(1);
$roles = $user->roles;

Đó là một số hướng dẫn cơ bản về cách sử dụng Relationships trong Laravel. Bạn có thể tìm hiểu thêm về các loại quan hệ khác và các phương thức khác được cung cấp bởi Laravel trong tài liệu chính thức của Laravel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *