Ngôn ngữ lập trình phần mềm

Giới thiệu các thay đổi của Vue.js 3

Vue.js là một framework JavaScript mã nguồn mở được sử dụng để xây dựng các ứng dụng web động. Vue.js đã trở thành một trong những framework phát triển web phổ biến nhất trên thế giới và được sử dụng bởi hàng triệu nhà phát triển trên toàn thế giới. Vue.js 3 là phiên bản…

Xem thêm

Sử dụng Eager Loading với điều kiện trong laravel

Để sử dụng Eager Loading với điều kiện trong Laravel, bạn có thể sử dụng phương thức whereHas hoặc orWhereHas trong Eloquent Builder. Ví dụ, giả sử bạn muốn lấy danh sách các bài viết và chỉ lấy những bài viết có bình luận của một người dùng cụ thể, bạn có thể sử dụng mã sau: Trong đó, whereHas được…

Xem thêm