Giới thiệu về BitSudo Platform

BitSudo Platform là một sản phẩm của BitSudo, một công ty chuyên cung cấp các sản phẩm và dịch vụ về công nghệ thông tin. Nền tảng này được xây dựng dựa trên một số công nghệ tiên tiến nhất hiện nay, bao gồm Laravel, Livewire, AlpineJs, MySQL, Redis/SocketIO. Laravel là một framework phổ biến…

Xem thêm

Sử dụng Eager Loading với điều kiện trong laravel

Để sử dụng Eager Loading với điều kiện trong Laravel, bạn có thể sử dụng phương thức whereHas hoặc orWhereHas trong Eloquent Builder. Ví dụ, giả sử bạn muốn lấy danh sách các bài viết và chỉ lấy những bài viết có bình luận của một người dùng cụ thể, bạn có thể sử dụng mã sau: Trong đó, whereHas được…

Xem thêm